slidenew

آندولین

آندولین

آندوویلا

آندوویلا

شینگل

شینگل

صفحات چوبی OSB

صفحات چوبی OSB

فوم XPS

فوم XPS

LSF

LSF

بوردِکس

بوردکس

پایه کف کاذب

پایه کف کاذب

بام سبز

بام سبز

انواع پانل

گروه ساختمانی سناساز

گروه ساختمانی سناساز وارد کنندۀ مستقیم ومرکز اصلی فروش ، گچ برگهای ضد آب وضدحریق بوردِکس فرانسه و چوبهای OSB ایگر(Egger) آلمان و پوششهای سقفی آندولین و آندوویلا فرانسه در ایران می باشد.
این گروه ،خدماتی از قبیل اجرای خانه های پیش ساخته با سازه های سبک LSF ، خانه های پیش ساخته چوبی ، فروش و اجرای انواع پوشش سقفهای شیبدار، بام سبز و انواع کف های کاذب با پایه های خود تراز شونده را ارائه می نماید.